koks - October 28th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 28th, 2017

[Oct. 28th, 2017|10:20 am]
Hmm, nu visnotaļ labs dienas sākums par spīti tam, ko citi teiktu.
linkpost comment

[Oct. 28th, 2017|11:28 pm]
Uzrakstīju par vienu no savām pēdējā laika apsēstībām - The Silence of the Lambs. Šoreiz lielākā formātā. Iespējams, ka sekos arī teksti par Hannibal (2001) un Red Dragon.

UPD: zudušais links :) https://letterboxd.com/starp_kadriem/film/the-silence-of-the-lambs/

Lambs... they were screaming
link2 comments|post comment

Will they? [Oct. 28th, 2017|11:34 pm]
People will say we're in love
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 28th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]