koks - October 15th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 15th, 2017

[Oct. 15th, 2017|11:12 pm]
Kaut kā tomēr es zaudēju interesi Twin Peaks S3 beigu beigās un pēdējo sēriju nemaz nenoskatījos. Nezinu vai vajadzēja izvēlēties vēlākas stundas, kad skatīties vai esmu kļuvis nepacietīgāks, bet man šķita, ka vienas un tās pašas idejas tiek atkārtotas vairākas reizes un vispār viss ir pārāk izstiepts, un tā sirrealitāte brīžiem sāka kļūt jau kaut kāda drīzāk absurda un paredzama nevis mākslinieciska. Varbūt iekāpu ar ne to kāju vai ieskatījos ar ne to aci, būs jādod otrais mēģinājums kaut kad.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 15th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]