koks - October 5th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 5th, 2017

[Oct. 5th, 2017|01:41 pm]
Čilīgs "rīts". No laptopa skaļruņiem Beach House.

Vakar biju uz Jarboe + Father Murphy Ģertrūdes ielas teātrī. Bija labi. Father Murpy nolemtība apvienojumā ar Jarboe patiesīgumu un garīgajiem meklējumiem. Jarboe ir tik spēcīga personība, ka viņai ienākot telpā likās, ka visa telpa piepildās ar viņu - viņas smaržu, emocijām, starojumu. Koncerts gan varēja būt garāks.
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 5th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]