koks - June 7th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 7th, 2017

[Jun. 7th, 2017|09:54 pm]
Laikam pirmo reizi mūžā tikko gatavoju kaut ko ar selerijas kātu. Sanāca pat ēdami.
linkpost comment

[Jun. 7th, 2017|09:55 pm]
Šķiet, cilvēki mēdz pārprast manu pieklājību ar personīgu ieinteresētību.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 7th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]