koks - May 26th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 26th, 2017

[May. 26th, 2017|11:52 am]
Meklējot jaunu klausāmvielu pavisam nejauši uzzināju, ka jaunā Twin Peaks 2. sērijā klubā skanošo dziesmu izpilda Chromatics. Nav tā, ka man baigi patiktu, bet patīkams pārsteigums.

https://www.youtube.com/watch?v=IGUboLZx3Tk
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 26th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]