koks - May 23rd, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 23rd, 2017

[May. 23rd, 2017|02:20 pm]
Manuprāt ļoti solīda Twin Peaks atgriešanās. Atmosfēra joprojām ir lieliska - drūma un pilna mistērijas, noskaņīgi, dzīvīgi dialogi. Aktieri man arī patīk kādi izvēlēti un kā viņi nospēlē. Pa divām sērijām, ko noskatījos bija vismaz kādas 5 orgasmiskas ainas, sākot ar Kūpera dubultnieka parādīšanos, beidzot ar Grace Zabriskie pie TV, kas vispār man likās bomba (un tie spoguļi!).
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 23rd, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]