koks - April 22nd, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 22nd, 2017

[Apr. 22nd, 2017|03:53 pm]
Otro The Last Kingdom sezonu es nemaz nevaru paskatīties. Es nesaprotu, kas tieši tajā tāds ir. Varbūt tā notikumu virzība ir tik dulna savā veidā - nekāda naratora, iedziļināšanās, izskaidrojuma - viss virzās uz priekšu nevis plūdeni, bet ar jocīgiem lēcieniem. Slikti ir tas, ka man vispār patīk settings un stāsts, bet tas kā tas ir pasniegts tiešām nosit vēlmi skatīties. Arseling be calm, Uhtred of Bebbanburg.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 22nd, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]