koks - April 10th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 10th, 2017

[Apr. 10th, 2017|01:53 am]
Nemaz nezināju, ka Gatim Kandim ir savs Youtube kanāls un jau gandrīz 30k sekotāju. Atspēries čalis.

Te viņš uzdod īpaši intelektuālus jautājumus Siri. Vispār es smējos.

https://www.youtube.com/watch?v=Y2F73sC17qs
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 10th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]