koks - April 7th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 7th, 2017

[Apr. 7th, 2017|10:19 pm]
Patīkama dinamika. Franču sātanistu avangardais lepnums Deathspell Omega. Pēdējā laikā dažādas dziesmas iet pie sirds.

https://www.youtube.com/watch?v=z5M78jWUuJ4
linkpost comment

[Apr. 7th, 2017|10:25 pm]
Moka ar sojas pienu vienmēr garšo citādāk.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 7th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]