koks - February 18th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 18th, 2017

[Feb. 18th, 2017|10:46 pm]
Patīkams psytrance atklājums:

https://www.youtube.com/watch?v=MfsIfcFyOFw
linkpost comment

[Feb. 18th, 2017|10:56 pm]
Ar izbrīnu atskatos uz laikiem, kad nicīgi skatījos uz jaunajiem Enslaved albumiem. Kopš pērnā gada ļoti garšīga, piemēram, šķiet šī dziesma

https://www.youtube.com/watch?v=8u0CqbFbrQk
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 18th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]