koks - February 3rd, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 3rd, 2017

[Feb. 3rd, 2017|02:06 am]
Es vispār cerēju, ka ar steroīdiem piebarotais Hirsta bērns Vikings ar ceturto sezonu arī beigsies un Hirsts ķersies pie cita vēsturiskā seriāla veidošanas (turpinot tradīcijas, ja atskatās uz citiem pagātnes veikumiem), bet nē, treknais zvērs kustēsies uz priekšu un turpinās pelnīt naudu, jo gaidāma piektā sezona un drīz. Protams, ka skatīšos, bet cerēju uz ko jaunu.
link6 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 3rd, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]