koks - January 5th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 5th, 2017

[Jan. 5th, 2017|01:28 pm]
Šorīt klausos Avishai Cohen, dzeru kakao un salstu. Iekšējais vikings kaut kur aizmidzis.
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 5th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]