koks - November 28th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 28th, 2016

[Nov. 28th, 2016|10:49 am]
Jau otro reizi mēneša laikā sapņoju par to, LV ir kaut kādas šaizes. Pirmajā notika cilvēku vešana uz darba nometnēm un tagad par to, ka pie mums mainstream ir aizgājis nacisms un viss ir mainījies, cilvēki pielāgojušies tsm un vispār tiek pieraudzīts, lai neviens neizlektu ar savu apğērbu un visi būt formāli. Drausmas.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | November 28th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]