koks - November 16th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 16th, 2016

[Nov. 16th, 2016|04:16 am]
Nopirku pa 3 eiro mazu, jancīgu usb putekļusūcēju, bet vismaz spriežot pēc rūkoņas baigais nezvērs...
link2 comments|post comment

[Nov. 16th, 2016|05:26 pm]
Nopirku Satryicon "Rebel Extravaganza" taustāmā formātā.
Hell yeah second wave black metal.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 16th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]