koks - November 10th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 10th, 2016

[Nov. 10th, 2016|12:43 pm]
Tā kā es cenšos iet līdzi modei un postot par politiku, tad rekur būs vēl viens politiski nepolitisks posts - Trumpa danču video.

https://www.youtube.com/watch?v=W2Sz_fTfr1E
linkpost comment

[Nov. 10th, 2016|06:41 pm]
Ko lai paklausās? Man gribas kaut ko ar sievietes vokālu un interesantiem tekstiem.
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 10th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]