koks - September 23rd, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 23rd, 2016

[Sep. 23rd, 2016|09:42 pm]
Pagājušonakt sanāca Youtube ieklīst interesantās witch hous'īgās noskaņās.

Te nedaudz.

https://www.youtube.com/watch?v=GL9OzPY4byQ

https://www.youtube.com/watch?v=Ec_pyajYlm0
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 23rd, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]