koks - May 29th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 29th, 2016

[May. 29th, 2016|04:14 pm]
Noskatījos filmu par Facebook (https://www.youtube.com/watch?v=5WiDIhIkPoM) un sagribējās izdzēsties saprotot, kādam cilvēkam es uzticos ar saviem datiem. Tas, protams, nav tik vienkārši.
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 29th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]