koks - May 14th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 14th, 2016

[May. 14th, 2016|02:29 am]
Mans kaķis, piemēram, šovakar uzskata, ka uz manu krēslu ir pilnas tiesības arī viņam, tā nu mēs te uz pusi sēžam. Un man kaut kā gribas iesviķot (jo iedzert skan pārāk banāli).
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 14th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]