koks - April 17th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 17th, 2016

[Apr. 17th, 2016|11:58 am]
svētdienas rīta kopaina:
mājās nav vairs tumšās šokolādes
naudas arī gandrīz vai nav
gaidas, daudz gaidu
100l muca ilgu
(ak, cik sentimentāli)
un nesapratne, ko iesākt ar šo dienu
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 17th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]