koks - March 15th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 15th, 2016

[Mar. 15th, 2016|08:36 pm]
Komunikācija divu INTP tipu starpā, monologs galvā: "O, kādam pat neliekas, ka es par daudz domāju. O, kāds pat labprāt apspriež manus spriedelējumus un viņam ir interesanti. O, kāds neliek man justies jocīgam par manām nebeidzāmajām pārdomām".
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 15th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]