koks - January 12th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 12th, 2016

[Jan. 12th, 2016|05:07 pm]
Man arī Bovija aiziešana ir atstājusi iekšā tukšumu. Viņš bija unikāla personība ar lielu māksliniecisko vērtību.
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 12th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]