koks - January 9th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 9th, 2016

[Jan. 9th, 2016|01:48 am]
Daudz kas ir zaudēts, kaut kas arī viennozīmīgi iegūts vai vismaz atstāta vieta kaut kam jaunam, kas it kā varētu būt labāks, bet vai tiešām tas viss ir bijis tik jēgpilni?
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 9th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]