koks - October 7th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 7th, 2014

[Oct. 7th, 2014|10:03 am]
burn to be wild.

Tā es šorīt visu rītu dziedu.

Piebeidzu True Blood trešo sezonu. Dažas stundas naktsmiera arīdzan.
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 7th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]