koks - September 23rd, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 23rd, 2014

[Sep. 23rd, 2014|10:00 am]
"Zaļā kafija" vietā šorīt izlasīju "Vientuļā kafija". Vientuļa, vientuļa, kafija.
link4 comments|post comment

[Sep. 23rd, 2014|03:31 pm]
%$!#&*!(4-3)*4/2&&!!&@&5*3@!*&$#!!!!!1
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 23rd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]