koks - September 16th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 16th, 2014

[Sep. 16th, 2014|10:16 am]
Ieeju Delfos un ko es redzu: Kapracis uznem selfiju ar 23-gadus senu liki; Jaunietim draud cietums par orālo seksu ar Jēzu; Bomzis tualetē mēnesi mīlējies ar mironi...

Pasaule ir kļuvusi interesantāka.
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 16th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]