koks - August 13th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 13th, 2014

[Aug. 13th, 2014|12:37 pm]
sudo leaveMeAloneForOneDay && sudo makeMeASandwich && sudo fuck off
linkpost comment

[Aug. 13th, 2014|01:26 pm]
MAS:

Kurmis

Neatlaidīgs, ietiepīgs un ambiciozs. Izvirza sev mērķus un vienmēr tos sasniedz. Ir lielisks uzņēmējdarbībā un sportā. Atbalstošā vidē spēj būt kaislīgs, asprātīgs, sabiedrisks un juteklisks. Ja vide nelabvēlīga – kļūst uzmācīgs, kas var nākt par ļaunu pašam.

ok...

http://dabaskoncerts.lv/brunuzivstaka/
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 13th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]