koks - June 25th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 25th, 2014

[Jun. 25th, 2014|06:01 pm]
Man tomēr īsti nav sajūta, ka būtu pienācīgi nosvinējis saulgriežus un jāņus. Kaut kā stipri pietrūka.
link11 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 25th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]