koks - June 17th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 17th, 2014

[Jun. 17th, 2014|06:30 pm]
http://youtu.be/W5rQSkgPcDM

Pēdējajā atkal gribas daudz klausīties Satyricon. It īpaši Rebel Extravaganza. It īpaši šo dziesmu. Ir sajūta, ka "Tied In Bronze Chains" pilnīgi sulo pārpilna norvēģiskās second wave bleķa essences, tā šķiet dzīva.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 17th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]