koks - March 30th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 30th, 2014

[Mar. 30th, 2014|02:34 pm]
Lai pārlasītos, ka "Takuzinis" ir "Taukuzirnis" vajag tikai leparda vārdnīcu pie rokas.
linkpost comment

[Mar. 30th, 2014|04:43 pm]
Vai tas tiesa, ka līķi mēdz uzvesties nepiedienīgi?
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 30th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]