koks - December 18th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 18th, 2013

[Dec. 18th, 2013|11:06 am]
Jūtos grēcīgs sava iekšējā mūzikas fanāta priekšā, ka vakar negāju uz Jarboe. Fui, nu, galīgi nenopietni.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 18th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]