koks - December 13th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 13th, 2013

[Dec. 13th, 2013|09:01 am]
[music |mašīnas aiz loga zumminās]

Šorīt ar riteni uz darbu. Nepatīkams pretvējš un pa šķērsielām vietās esošās lielās ledussniega kārtas dēļ īsti pabraukt nebija iespējams, bet citādi ir ok. Biju jau pasācis pārmaiņus iet ar kājām vai, ja sanāk vēlāk iziet no mājas - braukt ar autobusu, ziemas sezonas braucieni šogad īsti nav priekš manis. Vismaz ar šo velosipēdu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 13th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]