koks - November 28th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 28th, 2013

[Nov. 28th, 2013|08:41 am]
Gribas čīkstēt cik akūti šī diena nav piemērota darbam. Pagulēt ilgāk, apēst pāris apelsīnus, pastaigāties, noskatīties From Dusk Till Dawn 3... Tikai kur paliek manas vēlmes, kad pienāk brīvdienas?

Man gribas šperi. Rīga 13. Braukāt naktīs pa Rīgas ielām. Un ne tikai.
linkpost comment

[Nov. 28th, 2013|11:33 pm]
Ak, Warcraft mitoloģija. --dzēsts seksts--

Par daudz Totino Lime.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 28th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]