koks - October 11th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 11th, 2013

[Oct. 11th, 2013|09:05 am]
Bāc, nu klienti reizēm ir tādi.. khem... Čīkst, ka mājaslapa ilgi top un kā tik būs gatavs, lai tik dodot ziņu, lai viņi var notestēt vai viss kā vajag un esot gatavi testēt cik ātri vien iespējams, jo grib palaist lapu, bet kad jau būtu gatavs, reāli kaut kur pazūd un nedēļām neko jēdzīgi nereaģē.
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 11th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]