koks - October 9th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 9th, 2013

[Oct. 9th, 2013|07:28 pm]
Jotunspor. Bleķis. Ambients. Varbūt esmu jau par viņiem rakstījis, neatceros. Atkal uznācis periods, kad viņi, kā kāds cilvēks teica, rada tādu sāta sajūtu klausoties. Smeķis. Žēl, ka, cik zinu, viņiem nav padomā rādīt kaut ko jaunu šim projektam. Kvitrafns turpina Wardruna un King ov Hell.. oh well.. nav ne jausmas, viņš man nekad nav īsti interesējis, bet nu par šo projektu viņu cienu.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 9th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]