koks - October 7th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 7th, 2013

[Oct. 7th, 2013|08:48 am]
Pārlasīšanās ir laba lieta. Euronics portatīvo datoru sadaļā - datori prasīgiem datoratkarīgajiem.
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 7th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]