koks - October 3rd, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 3rd, 2013

[Oct. 3rd, 2013|10:18 am]
Man patīk dzert stipru Lipton tēju bez cukura līdz paliek slikti ap dūšu.
link2 comments|post comment

[Oct. 3rd, 2013|10:19 am]
Un šodien es besos par nejēgām, kas, kā man šķiet, nemāk sakarīgi padarīt savu darbu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 3rd, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]