koks - August 1st, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 1st, 2013

[Aug. 1st, 2013|03:24 pm]
Windows 8 ir komiski pārbāzts ar visādām interfeisa animācijām.
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 1st, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]