koks - July 23rd, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 23rd, 2013

Kāpēc es to rakstu? [Jul. 23rd, 2013|02:10 pm]
Man besī ārā. Visprimitīvākajā veidā.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 23rd, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]