koks - July 13th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 13th, 2013

[Jul. 13th, 2013|03:53 pm]
Dīkstāve, jo dīk un dīk ir labs.
Jo vārdu spēles, spēles vārdos ņemtu ar čiksu
no abiem galiem
bet fuj tas jau ir rupji
un tā nav dzeja, bet tie ir krupji
sačākstējis kāpurķēdnieks
un domas, kas nevienu neinteresē, bet grib
nākt ārā un tikt uzmanības apspīdētas, aplaimotas
no abiem galiem, pa abiem galiem,
no maisa pakā no mutes mutē un no geja gejā
un tā jau vispār ir tikai pretencioza pumpa sejā.
ek, ko es vispār saprotu, zinu un.. māku?
link1 comment|post comment

[Jul. 13th, 2013|04:22 pm]
Bildites.lv
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 13th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]