koks - June 28th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 28th, 2013

[Jun. 28th, 2013|08:42 am]
Vakar guļot pie atvērta loga, bija sajūta, ka Juglā ir neliela apokalipse. Ko cilvēki bija tik aktīvi pagājušonakt?
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 28th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]