koks - June 25th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 25th, 2013

[Jun. 25th, 2013|02:10 pm]
Pa reizei gribas izsist caurumu šajā realitātē - vienkārši mainīt notikumu gaitu, sagrozīt kā pašam ērtāk. Kuram gan negribas.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 25th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]