koks - May 20th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 20th, 2013

[May. 20th, 2013|11:44 am]
Anti-kristīšana. Nez ko tā mainītu.
linkpost comment

[May. 20th, 2013|12:44 pm]
Nu es tā kā neesmu cilvēkēdājs, bet ja afišas virsraksts ar lieliem burtiem ir svaigs un garšīgs un zemāk ir tik pat liela fotogrāfija ar cilvēku un tas ir vienīgais attēls afišā, tad neapšaubāmi runa iet par viņa svaigumu un garšīgumu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 20th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]