koks - May 16th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 16th, 2013

[May. 16th, 2013|09:15 am]
Nu galīgi nevar atrast austiņas. Bē.
linkpost comment

[May. 16th, 2013|01:25 pm]
Reidž, kas saucas ārzemnieki ar saviem pavadītājiem kafejnīcā. Kamōōn, nu, cik man ilgi jāgaida kamēr jūs ar savu svētku sajūtu tur vilksieties kā gliemeži tielējoties par to, ko ēdīsiet un cenšoties to pateikt pēc iespējas smalkāk. A man pa to laiku gribas stumt māgā un kuņģis ritenī metas.
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 16th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]