koks - May 14th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 14th, 2013

[May. 14th, 2013|09:08 am]
Te bija ieraksts, bet kārtējo reizi kaut ko ir sanācis pateikt visai citādi kā tas bija domāts. Ir brīži, kuros vienkārši ir labāk nerakstīt un arī nerunāt.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | May 14th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]