koks - April 15th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 15th, 2013

[Apr. 15th, 2013|01:05 pm]
[music |Solstafir - Fjara]

Kad ļifton tējai pieliek klāt trīs karotes cukura, tā pat kļūst garšīga.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 15th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]