koks - March 12th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 12th, 2013

[Mar. 12th, 2013|08:44 am]
[music |Pieres raukšanas skaņa]

Kaut kur kļūda kodā.
linkpost comment

[Mar. 12th, 2013|08:46 am]
Jauna no-rītiem-pēc-modinātāja-zvana-neaizmigšanas-spēlīte - Vector. Šitā pat ir kaut cik vizuāli pievilcīga un kaut cik necik mākslinieciska (stiepjams jēdziens) un arī geimplejs nav tik repetatīvs kā Subway Surfers.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 12th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]