koks - January 31st, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 31st, 2013

[Jan. 31st, 2013|09:51 am]
Šodien grūti nosēdēt.
Šorīt Grimes, pēc tam Christian Death... Jocīgs salikums.
Patīkumu ceļošanu pa ielām.
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 31st, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]