koks - January 4th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 4th, 2013

[Jan. 4th, 2013|08:44 am]
Sapnī redzēju pasaules galu. Vai vismaz tā sākumu, ja tā to varētu saukt. Cilvēki gatavojās pasaules galam (īsti pat nezinu kam tieši un laikam neviens īsti nezināja). Apvienojās komandās, lai padarītu dažādus darbus, pulcējās plašās telpās. Bija daudz laikam runāties vienam ar otru. Viens otru un pasauli vairāk iepazina. Notika arī visādi jocīgi atgadījumi - daži cilvēki jūdzās nost kaut kādā jocīgā veidā. Palika agresīvi, bet tajā pašā laikā arī ne tā nopietni. Nu sviests, kā jau bieži vien. Atceros, ka es slinkoju un baudīju dzīvi. Sajūta bija ļoti laba.
linkpost comment

[Jan. 4th, 2013|11:02 am]
[music |Beirut - Santa Fe]

Beirut dara mani laimīgu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 4th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]