koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 26th, 2016|05:21 pm

koks
Un kur ir mani friends with benefits? Reizēm man šķiet, ka man ir par daudz smadzeņu (pārāk liela paškontrole un pārāk daudz ētisku ideālu).. nu vai arī par maz.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: