Neparedzēta reakcija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kjiimikjis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 22nd, 2017|10:07 am

kjiimikjis
Bļenah, stulbā mugura.
Sāp, maita, un neļauj jēdzīgi izgulēties, jo iesāpas ik reizi, kad pa miegam grozos - un to es daru bieži.
Bet nu, vismaz paliek labāk, laikam jau. Šorīt zeķes uzvilkt bija vienkārši mēreni sarežģīta procedūra, vakar tas pie manas ierobežotās lokanības vilka uz akrobātiska trika statusu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.